Wednesday, 06/07/2022 - 10:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tô Châu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HÀ TIÊN
TRƯỜNG THCS TÔ CHÂU
Số:   02     /KHCM-THCSTC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                               Tô Châu, ngày 04 tháng 8  năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC : 2018- 2019

 

-    Căn cứ vào Kế hoạch số 27/KH-PGD DDT của Phòng GD&ĐT Thị xã Hà Tiên ngày 01 tháng 8 năm 2018.

- Căn cứ vào chương  trình công tác và tình hình thực tế của đơn vị, bộ phận chuyên môn trường THCS Tô Châu đề ra kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

  1. Thuận lợi:

      - Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự giúp đỡ về nhiều mặt của Phòng GD&ĐT TX Hà Tiên.

- Trường được trang bị đầy đủ, thuận tiện về CSVC: phòng máy, phòng chức năng, phòng thực hành, đáp ứng tốt cho công tác giáo dục của đơn vị.

 Đội ngũ giáo viên đa phần trẻ và nhiệt tình công tác.

- BGH sắp xếp công tác tổ chức và đưa các hoạt động, các phong trào của nhà trường đi vào nề nếp ổn định.     

- HS phần lớn ngoan ngoãn, biết vâng lời thầy cô.

2- Khó khăn:

- Trường nằm trên địa bàn Phường Tô Châu, HS đa số là con em người lao động  nghèo; Số học sinh tạm trú nhiều, khó cho việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phụ huynh ít quan tâm  đến việc học tập của con em, thường khoán trắng cho nhà trường, việc đóng góp cho nhà trường để tu bổ CSVC còn yếu.

- Đội ngũ GV chưa đều về chuyên môn, một vài GV kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, chưa thật sự đầu tư nhiều cho công việc  nên công tác giảng dạy còn ít nhiều hạn chế.

II - PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

  1. Phương hướng:

        a- Tổ chức cho CB-GV-NV học tập điều lệ trường THCS ban hành theo QĐ số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của BGD&ĐT. Cùng với toàn ngành thực hiện hiệu quả cuộc vận động” Hai Không ” với 4 nội dung. Quan tâm đến việc tuyên truyền cho giáo viên và học sinh về truyền  thống của nhà trường, của ngành và địa phương.

b- Chỉ đạo cho các tổ lên kế hoạch hoạt động chuyên môn hằng tuần, tháng và học kỳ đồng thời lên báo cáo tháng, học kỳ để BGH có kế hoạch theo dõi, giám sát và chỉ đạo.

c- Tổ chức dạy đủ môn, đủ tiết theo PPCT, dạy môn tự chọn theo đúng qui định của ngành; Bộ phận chuyên môn lập kế hoạch trình phòng GD xem xét để có hướng chỉ đạo thực hiện.

d-Tổ chức làm đồ dung dạy học, sử dụng triệt để, có hiệu quả đồ dung dạy học, thiết bị có sẵn ở đơn vị.

đ- Tham gia các buổi hội giảng, tập huấn của ngành. Thực hiện dự giờ chéo, thao giảng theo đúng qui định.

e- Thực hiện tốt các kế hoạch thanh tra chuyên đề, thanh tra toàn diện GV. Ra đề kiểm tra, chấm điểm và xếp loại HS theo đúng qui định của ngành.

f- Thực hiện đủ, đúng các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định. Họp tổ chuyên môn và theo dõi, giám sát các hoạt động, kế hoạch chuyên môn đã đề ra; có nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng hoạt động; có hình thức khen thưởng, kỹ luật cụ thể, rõ ràng.

g- Phát động CB-GV-NV viết sáng kiến kinh nghiệm,áp dụng hiệu quả trong giảng dạy và trong từng công việc tùy theo nghiệp vụ của từng cá nhân. Phát động CB-GV- NV tham gia tốt các hoạt động của nhà trường, của ngành,đặc biệt là các hoạt động chuyên môn.

h- Chỉ đạo cho GVCN, GVBM lên kế hoạch bộ môn, kế hoạch phụ đạo HS yếu kém và bồi dưỡng HS giỏi ngay từ đầu năm học.

i- Theo dõi, giám sát việc thực hiện đăng ký thi đua của CB-GV-NV( đạt hay không đạt các chỉ tiêu đã đăng ký trong hội nghị CB- CC-VC năm học 2018- 2019)

k- Chỉ đạo và tuyên truyền trong CB-GV-NV, và HS thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của ngành, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2- Chỉ tiêu:

a-Về HS:

- Hạnh kiểm:

- Cuối năm đạt TB trở lên 100%, không có HS bị hạnh kiểm loại yếu, kém.

- Học lực : Cuối năm đạt:

- Khá ,giỏi: Trên 45%.

- Trung bình: Trên 50%.

- Yếu, kém: Dưới 3%.

- Tỉ lệ lên lớp thẳng: Trên 95%.

- Tỉ lệ HS lưu ban sau thi lại: Dưới 2%.

- Tỉ lệ HS bỏ học: Dưới 1%.

- Tỉ lệ HS hoàn thành tốt nghiệp THCS: Trên 97%.

b- Về GV:

- 100% CB-GV-NV không vi phạm pháp luật.

- Thực hiện đủ, đúng và có hiệu quả các nội qui, qui chế của nhà trường và của nghành. Mỗi GV thực hiện 2 tiết thao giảng/ 01 năm và làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học để dự thi vòng trường và vòng Thị xã.

- Mỗi tổ có ít nhất 50% GV đăng ký thi GVDG vòng trường và vòng Thị xã.

- Mỗi GV dự giờ 02 tiết/ tháng, BGH dự giờ 02 tiết/ tháng.

- 100% CB-GV-NV lên kế hoạch công tác, báo cáo, soạn bài, ra đề kiểm tra, chấm bài và đánh giá, xếp loại HS công bằng và đúng theo qui định của ngành..

3- Biện pháp thực hiện:

a- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, thực hiện đúng, đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định. Tổ chức thảo luận và học tập các qui chế, qui định về chuyên môn. Quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ những GV mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm công tác và hạn chế về chuyên môn. Thực hiện tốt việc kiểm tra các loại hồ sơ và dự giờ GV. BGH duyệt hồ sơ, sổ sách vào ngày cuối tuần đầu tháng cho Tổ Tự nhiên và ngày cuối tuần giữa tháng cho Tổ Xã hội.

- Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỷ năng, chấm điểm, trả bài theo đúng qui định; đánh giá, xếp loại HS công bằng, chính xác..Thực hiện việc dạy lồng ghép bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Giáo dục cho HS kỹ năng sống, ý thức phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống cháy, nổ, thực hiện trật tự an toàn giao thông và giáo dục pháp luật , thực hiện bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm.

b- Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề và thao giảng của GV hàng tháng và học kỳ, cụ thể:

- Thanh tra toàn diện GV mỗi học kỳ 06 GV( đạt 2/3 tổng số GV)

- Thanh tra chuyên môn 2 GV/ 1học kỳ.

- Mỗi GV thao giảng 02 tiết/ năm.

 c- Phối hợp với chính quyền địa phương vận động HS bỏ học ra lớp ( kể cả những HS đã bỏ học).

 d- Lên kế hoạch kiểm tra hoạt động của tổ bộ môn;  nâng cao nhiệm vụ, vai trò của tổ trong các hoạt động chuyên môn cũng như các phong trào chung  của nhà trường và của ngành.

đ- Quan tâm hơn nữa đến việc phụ đạo HS yếu, kém và bồi dưỡng HS giỏi. Tăng cường sự chú ý đến chất lượng giảng dạy các bộ môn GDCD, GDNGLL,GD thể chất, GD kỹ năng sống…. cho HS. Thực hiện nghiêm túc việc dạy lồng ghép cho HS về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…….Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các môn học lịch sử, địa lý và văn học địa phương theo sự chỉ đạo của ngành.

 e- Thực hiện tốt phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Tuyên truyền giáo dục trong GV, HS về việc phòng chống các tệ nạn xã hội như sử dụng ma túy, chất gây nghiện, cờ bạc……Xây dựng môi trường giáo dục an toàn: Xanh- Sạch- Đep. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, bảo vệ cảnh quan, môi trường.

            g- Tích cực tham gia học tập các tài liệu hướng dẫn, các buổi tập huấn của ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT và đổi mới PPDH theo tình hình mới.

 h- Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của nhà trường và của ngành phát động để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2018- 2019 của Bộ phận chuyên môn Trường THCS Tô Châu./.

                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 18
Năm 2022 : 1.109